อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอยกเลิกการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เวทีกลาง WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการติดเชื้อแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยยังไม่สามารถคาดการณ์การหยุดแพร่ระบาดได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการรวมตัวในที่ชุมชน จึงทำให้ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณท่านที่สนับสนุนและสนใจกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ
โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗
E-mail : cultural.wu@gmail.com 

Facebook Comments Box