อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่  ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ลานพิธีโบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานตุมปัง และส่งเสริม ปลูกฝังคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของแหล่งโบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและโบราณคดีที่สำคัญของชาติสืบไป

ขอเชิญชวนนำปิ่นโตและอาหารคาวหวานร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์และแจ้งความประสงค์เดินทางด้วยรถตู้ มวล.
จุดรับ ณ อาคารบริหาร ฝั่งการเงินและบัญชี เวลา ๐๘.๔๐ น. ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ที่
https://forms.gle/HQ61uUxuHFBZhFB58

กำหนดการ

Facebook Comments Box