เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ชุมชนรายรอบ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ดาบตำรวจการุณ พุทธคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนรายรอบ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสถานปฏิบัติธรรมชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปรับปรุงศาลาปฏิบัติธรรมและพื้นที่โดยรอบต่อไป รวมยอดเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๑๗๓ บาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ได้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวซึ่งเป็นผู้มีจิตกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคุณงามความดี ได้ประสบแด่ความสุข ความเจริญ มั่นคงสถิตสถาพรด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ ทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ คน ตลอดไปเทอญ

ประมวลภาพ

Facebook Comments Box