ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดพังงาเพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมและสืบทอดมาช้านานและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ โดยมีค่าลงทะเบียน (ทั้งครูและนักเรียน) คนละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมไปยังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรม ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐๗๕-๖๗๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสายฝน  จิตนุพงศ์     โทร  ๐๗๕-๖๗๒๕๐๙     ๐๘๑-๙๗๐๐๗๗๓