อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย”  ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะการเขียนและอ่านร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ แก่บุคลากรด้านภาษาไทยและบุคคลโดยทั่วไป ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ และศิลปะทางภาษาซึ่งเป็นงานวรรณศิลป์ ธำรงรักษา สืบทอด และเชิดชูคุณค่ามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมด้านวรรณคดีกวีนิพนธ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครไปยัง
คุณสายฝน จิตนุพงศ์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗– ๒๕๐๘ – ๑๐    โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗
,  
E-mail address: jsaifon@gmail.com  
ID Line : jsaifon
ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์

Facebook Comments Box