มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ 

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานและร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งในปีนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมประมาณ ๙๐ คน

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะประธานในพิธีกล่าวว่า วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นประเพณีที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของคนไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมที่มีมายาวนานและสัมพันธ์กับวิถีชีวิต จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ตนเคารพนับถือ ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาน มรดกล้ำค่าของคนไทย ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมด้วยชุมชนรายรอบจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและสังสรรค์ปีใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ยกย่องผู้สูงอายุ อันเป็นบุคคลสำคัญของชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดี แสดงถึงการมีส่วนร่วมในเทศกาลปีใหม่ไทย ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชุมชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมด้วย

ภายในงานมีการจัดซุ้มอาหารคาวหวานมาบริการให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานกว่า ๓๐ ซุ้ม โดยในปีนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมประมาณ ๙๐ คน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และพี่น้องประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี กีฬาฮาเฮ การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ การแสดงจากชมรมนาฎศิลป์ การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์อีกด้วย

Facebook Comments Box