เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา และชมรมพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงประมาณ 1000 คน ร่วมถวายทานไฟให้แก่พระภิกษุ 63 รูป ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระ รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชนและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาได้ถือปฏิบัติ และสืบทอดมรดกประเพณีวัฒนธรรมอันมีค่าให้คงอยู่สืบไป

รศ.ดร.ศราวุธ กล่าวอีกว่า ในการจัดกิจกรรมบุญให้ทานไฟครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนได้ร่วมนำอาหารคาวหวาน 92 ซุ้ม มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือเป็นการร่วมบุญกุศลที่สำคัญยิ่งของชาวอำเภอท่าศาลา ในการได้ร่วมกันสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ส่งผลให้เกิดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านการให้หรือการบริจาค ฝึกฝนให้เป็นผู้ปฏิบัติดี ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับตนเองและสังคม สนองตอบนโยบายจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ประกาศแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้กรอบคิด“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม”ด้วย

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการแสดงมโนราห์ และการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา โดยประชาชนที่เข้าร่วมร่วมได้ร่วมกันทำบุญเพื่อพัฒนาลานธรรม จำนวน 49,065 บาทด้วย

ขอขอบคุณภาพจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ประมวลภาพ

Facebook Comments Box