เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยร่วมเดินขบวนสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุจากศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง ผ่านถนนเส้นราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จัดสืบทอดกันมา ๗๙๐ ปี มีพุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัด และต่างประเทศที่มีจิตศรัทธามาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

ในปีนี้ได้มีพิธีอัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน จำนวน ๕ ผืน ประกอบด้วย ผ้าพระบฏพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ้าพระบฏพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ้าพระบฏพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผ้าพระบฏพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผ้าพระบฏพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่ง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธี ร่วมในเดินขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน ถวายแด่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมทำบุญและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันมาฆบูชาโดยน้อมนำโอวาทปาฏิโมกข์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช และสนับสนุนการเสนอพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สู่มรดกโลก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมโดยเน้นการรักษาและสร้างผ้าพระบฏให้เป็นเครื่องพุทธบูชาของพุทธศาสนิกชนโลก

Facebook Comments Box