อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 15 ปี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 20 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป เนื่องในโอกาสครบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 26 มีนาคม 2560 เป็นการประกวดเพลงบอกเยาวชนในระดับประถมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โดยมีคณะเพลงบอกเยาวชนเข้าร่วมประกวดจำนวน 12 คณะ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และสมาชิกผู้แทนราษฎรขวัญใจชาวจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมชมและให้กำลังใจแก่คณะเยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มรดกเพลงพื้นบ้านภาคใต้ได้รับการสืบทอดโดยเยาวชน และสร้างกระบวนการในการเผยแพร่และต่อยอดให้มรดกการแสดงพื้นบ้านดังกล่าวคงอยู่คู่สังคมไทย

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารได้ไปให้กำลังใจและชมการประกวดเพลงบอกเยาวชนในระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม และท่านอื่น ๆ ที่ได้กรุณาให้เกียรติเข้าชมการประกวดดังกล่าว อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจเพื่อเป็นพลังในการทำงานและสร้างสรรผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกิดการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ผลการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานฯ ในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนอายุไม่เกิน  15  ปีปรากฏผลการประกวดดังนี้

ระดับประถมศึกษา
     ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (คณะที่ ๑)
     รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (คณะที่ ๒)
     รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนโรงเรียนวัดทางพูน (คณะที่ ๑)
     ชมเชย อันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนวัดทางพูน (คณะที่ ๒)
     ชมเชย อันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนวัดสระไคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
     ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
     รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนวังวิเศษ
     รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช (คณะที่ 1)
     ชมเชย อันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช (คณะที่ 2)
     ชมเชย อันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนเจริญมิตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี
     ชนะเลิศ  ได้แก่  คณะ ศ.สามศิลป์
     รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนปากพนัง
     รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนเวียงสระ
     ชมเชย อันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
     ชมเชย อันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนวังวิเศษ 

Facebook Comments Box