เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  เข้าร่วมสืบสานงานประเพณีพิธีกวนข้าวยาคู หรือข้าวมธุปายาส เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานทรายหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธีกวนข้าวยาคู ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีและร่วมกวนข้าวยาคูเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก

พิธีกวนข้าวยาคู เป็นการแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสยาคู เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้วก็ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณ พุทธศาสนิกชนจึงมีความเชื่อว่า ข้าวยาคูเป็นอาหารทิพย์ ผู้ที่ได้รับประทานจะมีสมองดีเกิดปัญญา มีอายุยืนยาว มีพลานามัยสมบูรณ์ ผิวพรรณผ่องใสและเป็นยาขนานเอกที่สามารถขจัดโรคร้ายได้ทุกชนิด ทั้งยังบันดาลความสำเร็จสมความปรารถนาด้วย

Facebook Comments Box