อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ “ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รับสมัครจำนวน ๗๐ คนเท่านั้น สมัครภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หลักสูตรการฝึกอบรมมโนราห์ระยะสั้น มีการแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

หลักสูตรที่ ๑  ฝึกอบรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชน อายุระหว่าง ๑๓ – ๒๓ ปี มีความสนใจเรื่องศิลปะการรำมโนราห์

หลักสูตรที่ ๒  ฝึกอบรมสำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน  จำนวน ๓๐ ชั่วโมง       
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เป็นครูอาจารย์ หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องเรื่องศิลปะการรำมโนราห์

หลักสูตรที่ ๑  ฝึกอบรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน จำนวน ๓๐ ชั่วโมง

ที่ เนื้อหาการฝึกอบรม วิทยากร จำนวน ชม.
ทฤษฎี : ประวัติความเป็นมาของมโนราห์ อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
ทฤษฎี : องค์ประกอบของมโนราห์ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
การฝึกกระบวนการรำผสมท่า การรำบทปฐม (แบบสั้น) ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ๑๘
การใช้ดนตรีประกอบการแสดงมโนราห์ อาจารย์วิระเดช ทองคำ
การฝึกขับกลอนมโนราห์ หน้าม่าน/หลังม่าน และ กลอน ๔/ กลอน ๖  ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
ฝึกการรำเป็นกลุ่มการแสดง ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
การแสดงรำมโนราห์ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
    รวม ๓๐

หลักสูตรที่ ๒  ฝึกอบรมสำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๐ ชั่วโมง

ที่ เนื้อหาการฝึกอบรม วิทยากร จำนวน ชม.
ทฤษฎี : ประวัติความเป็นมาของมโนราห์ อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
ทฤษฎี : องค์ประกอบของมโนราห์ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
การฝึกกระบวนการรำผสมท่า การรำร่ายหน้าแตระ อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน ๑๘
การใช้ดนตรีประกอบการแสดงมโนราห์ อาจารย์วิระเดช ทองคำ
การฝึกขับกลอนมโนราห์ หน้าม่าน/หลังม่าน และ กลอน ๔/ กลอน ๖ อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
ฝึกการรำเป็นกลุ่มการแสดง อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
การแสดงรำมโนราห์ อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
    รวม ๓๐

อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร สมัครและชำระเงิน จำนวนที่รับ
ก่อนวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ หลังวันที่  ๓๑  มี.ค.  ๒๕๖๓
หลักสูตรที่ ๑  ฝึกอบรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ๑,๕๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท ๓๐ คน
หลักสูตรที่ ๒  ฝึกอบรมสำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป ๓,๐๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท ๔๐ คน

วิธีการชำระเงิน 
๑. การชำระเงิน ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020300850805 (โปรดระบุว่าอบรมหลักสูตรมโนราห์ รุ่นที่ ๓”)

๒. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่https://forms.gle/XFEi7e2Mv7jPXzNa8

๓. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมได้

๔.  ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
๑.  วุฒิบัตรผ่านการอบรม ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด ๓๐ ชั่วโมง
๒.  หนังสือ คู่มือการฝึกทักษะการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  “ศิลปะการรำมโนราห์” ครั้งที่ ๓
๓.  อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณเพ็ญนภา วัยเวก
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ ๒๒๒  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘- ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗             
e-mail: cultural.wu@gmail.com
สามารถติดตามข่าวสารการอบรมทักษะการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓“มโนราห์” ได้ที่ https://cultural.wu.ac.th/

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
>>ดาวน์โหลดกำหนดการ
>>ดาวน์โหลดใบสมัคร