มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่ ม.๘ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อย้อนรอยวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น กิจกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกิน การให้ความสำคัญกับพิธีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเกิดความร่มเย็นที่สำคัญคือ คงค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ภายในงานมีกิจกรรมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี กีฬาฮาเฮ การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าเกษตรจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์  บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอท่าศาลา รวมทั้งผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่ ม.๘ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดการงานวลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่  ม.๘ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เวทีกลาง
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.    เชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธธูป  (ณ หน้าหอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่)
เวลา ๐๙.๐๐ น.        พิธีกร : กล่าวต้อนรับและกล่าวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ /
                                                       รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน 
                                                       รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน
เวลา ๐๙.๑๕ น.        การแสดงนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /มอบของที่ระลึกแก่ชุดการแสดง
เวลา ๐๙.๓๐ น.        การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา/มอบของที่ระลึกแก่ชุดการแสดง   
เวลา ๐๙.๔๕ น.       การแสดงของโรงเรียนชุมชนใหม่/มอบของที่ระลึกแก่ชุดการแสดง
เวลา ๑๐.๐๐ น.        พิธีสงฆ์ อาราธนาศีล  พระภิกษุ  สวดพระพุทธมนต์ให้พร ถวายภัตตาหารเพล         
เวลา ๑๑.๐๐ น.        รดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย/(ดนตรีไทยบรรเลงขณะรดน้ำ)
เวลา ๑๒.๐๐ น.        รับประทานอาหารร่วมกัน

กิจกรรมวาดภาพระบายสี
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.    กิจกรรมวาดภาพระบายสี  โดยนักสร้างสุข Happy Society : สังคมดี ชีวีมีสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมกีฬาฮาเฮ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑. น.    ชมและร่วมกิจกรรม กีฬาฮาเฮ  
        –  การแข่งขัน  (ชนิดที่ 1) กอล์ฟมะเขือ
        –  การแข่งขัน  (ชนิดที่ 2) วิ่งผลัดไข่
        –  การแข่งขัน  (ชนิดที่ 3) วิ่งเปรี้ยวกระสอบ
        –  การแข่งขัน  (ชนิดที่ 4) หมากขุม

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป    ชมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร 
        – ทีมชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
        – ทีมบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        – ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
        – ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี

พิธีกร :  ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์, นางสาวอัจฉรา  ทองนาค
พิธีกรศาสนพิธี  : ว่าที่ ร.ท. บุญสิทธิ์ ไตรสุวรรณ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

Facebook Comments Box