ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดจิตกรรม “แล…ใต้” ณ เวทีกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจะนำภาพที่ชนะการประกวด มาประดับตกแต่งภายในอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันจะนำมาสู่การสร้างสุนทรียภาพและการสร้างบรรยากาศในอาคารเรียนด้วยงานศิลป์ 

การประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ เช่น สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคใต้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ที่มีความหลากหลาย โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 79 ผลงาน ผลการประกวดดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล เกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ นายศิริชัย เพ่งพินิจ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ชื่อผลงาน เดือนสิบ 2 (Deunsib 2) 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่รางวัล เกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ นายสมบูรณ์ อุ่นประชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อผลงาน ดินแดน 8 แดด 4 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่รางวัล เกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายทัตพงศ์ อุทยมกุล วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ชื่อผลงาน ออกเลด้วยความหวัง 

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ 
1.นายอนันดา สุดประสงค์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ชื่อผลงาน บ้านเรา 
2.นายวิลาศ ชุมอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ชื่อผลงาน เส้น-สี-ระนาบ:เรือประมง 
3.นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปกร ชื่อผลงาน พระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์
4. นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปกร ชื่อผลงาน ลากพระ
5.เด็กชายอัลฮาดิช แซะเด็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี ชื่อผลงาน มีความสุข บนความทุกข์
6.นายธนดล วันชูเสริม มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อผลงาน Amna
7.นางสาวปาลฉัตร ยอดมณี มหาวิทยาลัย ศิลปากร ชื่อผลงาน วิถีแห่งธรรมชาติ                                                                                         

Facebook Comments Box