อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔ เนื่องใน WALAILAK EXPO 2017 ระหว่างวันที่  ๓๑ มีนาคม- ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เวทีกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกำหนดการดังนี้

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ประเภทลูกทุ่งชาย/หญิง  เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
ประกวดรอบคัดเลือก
    ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รายงานตัวผู้เข้าประกวดลูกทุ่งชาย/หญิง  เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
   ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก ประเภท ลูกทุ่งชาย เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
   ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก ประเภท ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
   ๑๙.๐๐ – ๑๙.๑๐ น.    พิธีเปิด
                                             กล่าวรายงาน โดย… ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
                                             กล่าวเปิดงาน โดย… อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประกวดรอบตัดสิน
    ๑๙.๑๐ – ๒๐.๓๐ น.    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบตัดสิน ประเภท ลูกทุ่งชาย เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
    ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบตัดสิน ประเภท ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
    ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.    ประกาศผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง และพิธีมอบรางวัล

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ประเภท ลูกทุ่งชาย/หญิง อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
ประกวดรอบคัดเลือก
    ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รายงานตัวผู้เข้าประกวด ลูกทุ่งชาย/หญิง อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
   ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก ประเภท ลูกทุ่งชาย อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
   ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก ประเภท ลูกทุ่งหญิง อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
ประกวดรอบตัดสิน
    ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบตัดสิน ประเภท ลูกทุ่งชาย อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
    ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.    ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบตัดสิน ประเภท ลูกทุ่งหญิง อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
    ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.    ประกาศผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง และพิธีมอบรางวัล

รายชื่อผู้เข้าประกวด
ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี 
1)    เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
2)    เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ
3)    นางสาว ภาสิณี สุดสระ
4)    เด็กหญิงพิชาพร สถิตพรบรรพต
5)    เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรหมมา  
6)    นางสาว พิทยารัตน์ เสนสอน
7)    เด็กหญิงวริศรา จารุภูมิ
8)    เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมชาติ
9)    นางสาวบุณยวีร์   สุทธิ
10)    เด็กหญิงกนกวรรณ ธนูสาย
11)    เด็กหญิงอาทิตยา  ยะมะหาญ
12)    เด็กหญิงสริตา  ตรีแก้ว
13)    นางสาว บุณยวีร์   สุทธิ
14)    เด็กหญิงฐิติพร ขุนพิบูรณ์
15)    นางสาวพรสวรรค์ ขาวอรุณ
16)    นางสาวโกมลดา สมีรักษ์
17)    เด็กหญิงนันทนัช  เดชรักษา
18)    เด็กหญิงสุรัสวดี  หนูแจ้ม
19)    ศิรินทิพย์ วรรณศิลป์
20)    นางสาวนรีกานต์ งามเสมอ
21)    นางสาวศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
22)    เด็กหญิงชนัญธิดา คิดดี
23)    เด็กหญิงกัลยา สุขอุบล
24)    เด็กหญิงเกศรินทร์  สุรันนา
25)    เด็กหญิงพรรธิดา มูลแก้ว
26)    เด็กหญิงอารดา ครองมณีรัตน์
27)    เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  สุวรรณทิพย์

ลูกทุ่งชาย เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี 
1)    นายยศกร ทิมรัตน์
2)    นายกิตติภณ อ่อนวงษ์
3)    เด็กชายนันทพร  หีตชุม
4)    เด็กชายนวดิษย์  ทองนอก
5)    เด็กชายนิพิฐพนญ์  เส้งวั่น
6)    เด็กชายพงศกร เติมทอง
7)    นาย ธัชนนท์ ศักพันธ์ 
8)    เด็กชายนลธวัช นนทเสน
9)    นาย มุตตอฟา  กูลหลัง
10)    เด็กชายกฤติพงษ์ ใจห้าว
11)    นายจักรพรรดิ์  หนูแก้ว
12)    เด็กชายธนกฤต ทองส่งแสง

ลูกทุ่งหญิง  อายุ ๑๗  ปี ขึ้นไป
1)    นางสาวเจริญรัตน์  สุขตา
2)    นางสาวสุรางค์รัตน์ หนูเล็ก
3)    สุกานดา วัตรน้ำอ้อม
4)    นางสาวสุรางคนา อัตโน
5)    นางสาวประภาศิริ ปุ้ยทอง
6)    น.ส.ปาลวรินทร์  วิลา
7)    นางสาวรัตติยาภรณ์ ซาโปร่ง
8)    ศุภิดา เกื้อวงษ์
9)    นางสาวอัฐภิณญา เมืองราช
10)    นางสาว ศิริวรรณ รอดสุด
11)    นางสาวเขมรินทร์ ทองศรี
12)    นางสาวธนัชชา อินทร์ณรงค์

ลูกทุ่งชาย  อายุ ๑๗  ปี ขึ้นไป
1)    ณัฐวุฒิ เจือวัฒนศิริกุล
2)    นายภูมิภัทร ไคร้สร้อย
3)    นายศรายุทธ ลี้แสน
4)    นิยม  หนูเล็ก
5)    บัณฑิต สิงหาชารี
6)    ชูศักดิ์ ตุนา
7)    นาย วชิราวุฒิ แก้วมิ่ง 
8)    นาย สันติวัฒน์ ทองอ่อน
10)    ชัยวุฒิ กระวีพันธ์
11)    นาย นันทวัฒน์ ไทรแก้ว
12)    พงศกร จันทร์แก้ว
13)    ศิวัช เกตุสมบัติ
14)    นายทรงชัย บุตรงาม
15)    นายเพชรชัย อ่อนสนิท
16)    นาย นิติรัฐ ปนัดสาโก
17)    นายสงกรานต์ มหากาฬ
18)    นายณัฐพล นาคประพันธ์
19)    นายเกียรตินนท์ ทองรอด
20)    นายเสมียน สุป้อง
21)    นายสมคิด ใจซื่อ
22)    นายพงษ์ณภัทร แก้วปัญญา

***หมายเหตุ ผู้สมัครที่รายชื่อตกหล่น กรุณาแจ้งคุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 มือถือ 081-957-5906 ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ
 

Facebook Comments Box