เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมพร้อมงาน WALAILAK EXPO 2017 ในโซน ANCIENT LAND: โบราณสถานตุมปัง เปิดมิติใหม่ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถานตุมปัง ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง” Augmented Reality โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรวม ๓๐ คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ที่ดี พร้อมเป็นสื่อกลางในถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในโบราณสถานตุมปัง

หลักสูตรการอบรมยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง แบ่งออกเป็น ๔ หลักสูตร คือ การอบรมเชิงวิชาการ ในด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโบราณสถานตุมปัง โดย รศ.ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อบรมเชิงเทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์ โดย อาจารย์ ดร. สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ อบรมเชิงเทคนิคการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงโดย นายปฏิวัติ เกตุเลิศประเสริฐ นักวิชาการ (ด้านแอนิเมชัน) และฝึกภาคปฎิบัติ ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย เจ้าหน้าที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และทีมนักวิชาการด้านแอนิเมชั่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง โดยมีรถไม้นำคุณเดินทางจากสถานีไทยบุรี มุ่งหน้าสู่โบราณสถานตุมปัง 

 

Facebook Comments Box