เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โบราณสถานตุมปัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๖๐ และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนสร้าง “หลาทวดตุมปัง” (ทวดผู้รักษาโบราณสถานตุมปัง) หลังใหม่ให้มีความมั่นคงถาวรและเป็นสถานที่เคารพ บูชา เป็นที่พึ่งทางจิตใจหรือจิตวิญญาณของชาวท่าศาลา อำเภอใกล้เคียง นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคนไทยที่มีความนับถือ ศรัทธา เคารพ บูชาโดยทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี และมีคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ชาวบ้านในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

สรุปยอดเงินร่วมทำบุญสร้างหลาทวดตุมปัง มีผู้บริจาคจากภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเงิน ๓๕,๑๔๐ บาท และผู้บริจาคภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเงิน ๘๔,๘๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ในการดำเนินการสร้างหลาทวดตุมปัง มีแผนในการระดมเงินเพิ่ม เนื่องจากแบบโครงสร้างหลาทวดตุมปังใช้งบประมาณการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี ทุนทำบุญโบราณสถานตุมปังและเนินอิฐ หมายเลขบัญชี 020041431295 

ขอให้บุญกุศลที่ท่านทำจงส่งผลให้ท่านและครอบครัวให้มีความสุขใจสุขกาย ได้รับอานิสงส์แห่งบุญ ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเทอญ 

Facebook Comments Box