ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันการศึกษาในการเข้าร่วมโครงการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกคำประพันธ์ไทยประเภทร้อยกรอง และยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษาด้านทักษะภาษาไทย เป็นกิจกรรมสำคัญด้านศิลปะและวัฒนธรรมในช่วงของการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ๒๕๖๐ ฉลองโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีด้วย นั้น
       เพื่อให้การดำเนินงานจัดการแข่งขันร้อยกรองดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยไม่ติดขัดกับช่วงสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีกำหนดจัดสอบขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานฯ แทนกำหนดการเดิมที่ได้ประกาศไปแล้วดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐     เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.           กำหนดจัดการแข่งขันในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.           กำหนดจัดการแข่งขันในระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณสายฝน  จิตนุพงศ์ 081-970-0773

ดาวน์โหลด ==> รายละเอียดโครงการ

Facebook Comments Box