อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนกลุ่มองค์กรชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและธนาคารออมสิน และพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การมีวินัยทางการเงิน รวมทั้งศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยการประชุมประกอบด้วย
– การชี้แจงผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2562
– การชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2563 “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน”
– พิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และมอบโล่เกียรติคุณพร้อมประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาและผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ โดยทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล The Best ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ ทีม I KID DEE 10 ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ และ อาจารย์มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยได้พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มสิชลมัดย้อม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

 

 

Facebook Comments Box