ประกาศกำหนดการฝึกอบรม “ยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง” เพื่อให้ความรู้และนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยระบบการนำชมแบบภาพเสมือนจริงด้วยระบบสามมิติ ในช่วงงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม –  1 เมษายน 2560 ในชื่อกิจกรรม ย้อนเวลาสู่ เมืองตุมปัง (Ancient Land )

วันที่อังคารที่ 14 มีนาคม 2560    ณ  ห้องตุมปัง ชั้น 3  อาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

08.00 – 09.00 น.                ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม
09.00 – 09.30 น.                พิธีเปิดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง
09.30 – 10.30 น.                อบรมเชิงวิชาการ  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโบราณสถานตุมปัง  
                                       โดย รศ.ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ  รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
10.30 – 10.50 น.                พักรับประทานอาหารว่าง
10.50 – 12.00 น.                อบรมเชิงเทคนิค  โดย อาจารย์ ดร. สุขุมาล กล่ำแสงใส  อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ
12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.00 น.                อบรมเชิงเทคนิค ยุวมัคคเทศน์  โดย อาจารย์ ดร. สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ
14.00 – 14.10 น.                พักรับประทานอาหารว่าง
14.10 – 14.40 น.                อบรมเชิงเทคนิคการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง  โดย นายปฏิวัติ เกตุเลิศประเสริฐ นักวิชาการ(ด้านแอนิเมชัน)
14.40 – 17.00 น.                ฝึกภาคปฎิบัติ ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย อาจารย์ ดร. สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณเพ็ญนภา  วัยเวก 080-145-1064

ดาวน์โหลด ==>กำหนดการฝึกอบรม

              ==>รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

Facebook Comments Box