ขอเชิญร่วมงาน วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Walailak University

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ภายใต้ชื่องาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : WU Green Loy Krathong Festival 2019” ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกประเพณีของไทยในการแสดงออกซึ่งการบูชาพระพุทธเจ้า และความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย

โดยในปีนี้ได้มีการจัดประกวดเทพีนพมาศประเภทนักศึกษาและบุคลากร และการประกวด Miss Ladyboys ชมการแสดงวงดนตรี WU BAND การออกร้านจำหน่ายสินค้า การละเล่นพื้นบ้าน และร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยเข้ากับบรรยากาศลอยกระทง ตลอดจนร่วมรณรงค์การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประกวดและดาวโหลดใบสมัครได้ตาม Link ด้านล่างนี้
ประกวดเทพีนพมาศ
การประกวด Miss Ladyboys

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐

Facebook Comments Box