Home / ข่าวเด่น / ผลการประกวดเรียงความ “คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้”

ผลการประกวดเรียงความ “คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ  "คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้" เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แบ่งการประกวดเป็น  ๒  ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  ๕๒  ผลงาน  และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน  ๗๙  ผลงาน  ซึ่งปรากฏผลการประกวดดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นางสาวศิริโสภา   มะธุระ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
  รับเงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ เด็กหญิงนภัทรา  วิริยะภูรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  รับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ นางสาวณัฐพร  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  รับเงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย   นายธนโชติ  ภูศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย   นางสาวรุจาภา  พรหมทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ
  รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

งวัลชนะเลิศ นายสมศักดิ์  นำแก้ว โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
  รับเงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ นางสาวปาริชาต  สุวรรณพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  รับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ นางจริยา  จันทร์บุญ โรงเรียนท่าศาลา
  รับเงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย   นางนงเยาว์  มาศมาลัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย   นายไชยเชษฐ์  โรจน์ชนะมี อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
  รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร

             

Facebook Comments

About parinya sriharat

Check Also

รก.ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของนครศรีธรรมราช นอกจากการศึกษาด้านประวัติศาสตร์แล้วท่านยังให้ความสำคัญและเสนอแนะแนวทางในการหยิบยกประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือหล่อหลอมให้นักศึกษา บุคลากร …