อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ  “คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้” เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แบ่งการประกวดเป็น  ๒  ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  ๕๒  ผลงาน  และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน  ๗๙  ผลงาน  ซึ่งปรากฏผลการประกวดดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นางสาวศิริโสภา   มะธุระ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
  รับเงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ เด็กหญิงนภัทรา  วิริยะภูรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  รับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ นางสาวณัฐพร  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  รับเงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย   นายธนโชติ  ภูศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย   นางสาวรุจาภา  พรหมทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ
  รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

งวัลชนะเลิศ นายสมศักดิ์  นำแก้ว โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
  รับเงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ นางสาวปาริชาต  สุวรรณพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  รับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ นางจริยา  จันทร์บุญ โรงเรียนท่าศาลา
  รับเงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย   นางนงเยาว์  มาศมาลัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย   นายไชยเชษฐ์  โรจน์ชนะมี อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
  รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร

             

Facebook Comments Box