อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดประกวดเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้  รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๓  เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน -๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้

ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวสุภาวดี ขำเกิด โรงเรียนปากพนัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวกนกกร กามูณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวปุณยวีร์ นุ้ยฉิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา, เกียรติบัตร
และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นายคฑาวุธ อินทร์จันทร์ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาววันวิสาข์ ใหมพูล โรงเรียนปากพนัง

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสมใจ ฤทธิอักษร อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวมธุรส สุระทัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางเสงี่ยม กาญจนประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรา

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา, เกียรติบัตร
และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นายสมใจ ศรีอู่ทอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นายอุดม ทองจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Facebook Comments Box