ผลการประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี เมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน ๒๕๖๒ ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปรากฏผลการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายอภิชญะ อินทรสาร
รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายอติวัฒน์ ทรงศรีวิไล
รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นายปฐมพงศ์ ชูปาน
รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ เด็กชายปฏิหาริย์ มีชูศิลป์
รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายสกนธ์ สุวรรณคช
รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

Facebook Comments Box