๑. ประเภทการประกวด
จัดการประกวดในระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
๑. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา
๒. ผู้สนใจสมัครในนามบุคคล หรือในนามสถาบันการศึกษา

๓. วัน เวลา สถานที่จัดการประกวด
กำหนดจัดการประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.)

๔. วิธีการประกวด
๔.๑ ผู้เข้าประกวดจะต้องขับกลอนและเจรจาเสียงตัวตลกกับรูปตัวหนังอื่น ๆ ความยาวรวมไม่เกิน ๑๐ นาที โดยใช้ตัวหนังตะลุงเป็นอุปกรณ์ประกอบในการประกวด (ผู้เข้าประกวดต้องนำมาเอง)

๕. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับเงินสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมประกวดคนละ ๒๐๐ บาท
ทั้งนี้กรุณานำสำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด มายื่นประกอบการขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ จุดลงทะเบียน

๖. การสมัครเข้าประกวด
๖.๑ สมัครด้วยตนเองที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗–๒๕๕๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๖.๒ สมัครด้วยตนเองที่จุดลงทะเบียน ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจัดการประกวด เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๖.๓ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ ภายในวันที่ ๒๓ พ.ศ. กันยายน ๒๕๖๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com
ปริญญา  สีหะรัตน์  080-5200426 

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร

Facebook Comments Box