ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

๑. ประเภทการประกวด
๑.๑ ระดับมัธยมศึกษา
๑.๒ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
๒.๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒.๓ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒.๔ ประชาชนทั่วไป

๓. วิธีการประกวด
๑. ให้เขียนเรียงความ หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้” ด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔
๒. ผู้เข้าร่วมประกวดในระดับมัธยมศึกษาจะต้องมีลายมือชื่อครู/อาจารย์ลงนามรับรองการเป็นนักเรียนของสถาบันการศึกษานั้นลงในใบสมัครของผู้เข้าประกวด (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด)
๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา หลักการและวิธีการตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มีการใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากเนื้อหาสาระ ภาษา และรูปแบบเรียงความซึ่งจะต้องมีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป
๔. การส่งเรียงความเข้าประกวดให้เขียนชื่อ – สกุล ระบุประเภทของเรียงความที่ส่งเข้าประกวดและสถานที่ที่สามารถติดต่อกลับได้อย่างชัดเจน (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด)
๕. ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น
๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หากตรวจสอบพบว่าผลงานดังกล่าวลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น คณะกรรมการขอเรียกคืนเงินรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับคืน

๔. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๔,0๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รับเงินรางวัล ๑,๐00 บาท พร้อมเกียรติบัตร

๕. การสมัครเข้าร่วมประกวดเรียงความ
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานเรียงความ (กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกอย่างชัดเจน) ไปยัง นางสาวปริญญา สีหะรัตน์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ 0-7567-2508-10, ๐๘๐-๕๒๐๐๔๒๖ โทรสาร 0-7567-2507 หรือทาง E-mail : cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ (หากส่งทางไปรษณีย์ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

๖. การประกาศผลและการรับรางวัล
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จะประกาศผลผู้ชนะการประกวดเรียงความ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็บไซต์ https://cultural.wu.ac.th และจะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการประกวดและกำหนดการรับรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเพื่อทราบรายละเอียดต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com
ปริญญา  สีหะรัตน์  080-5200426 

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร

Facebook Comments Box