เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบ  ๒๕ ปี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖  และในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการจัดประกวดครั้งที่  ๑๕  โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๒๖, ๒๘ และ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  เวทีการลานเพลินตา  หน้าอาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเพลงบอก และยกระดับความรู้  ทักษะและมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา  เป็นกิจกรรมสำคัญด้านศิลปะและวัฒนธรรมในช่วงของการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป  ๒๕๖๐  ฉลองโอกาสครบรอบ  ๒๕ ปีด้วย
              ในการนี้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมการประเภทเพลงบอกเยาวชนดังกล่าว  โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยัง  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  อาคารพลศึกษา  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐  ภายในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณสายฝน  จิตนุพงศ์ 081-970-0773

ดาวน์โหลด ==> รายละเอียดโครงการและแบบตอบรับ

Facebook Comments Box