เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “อ่านร้อยกรองร้องเพลงถวายพ่อ” เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาถวายเครื่องทองน้อย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน 

โอกาสนี้ ประธานฯ กล่าวถวายอาลัย และกล่าวนำปฏิญาณการเป็นคนดีตามรอยพ่อ ตามด้วย ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวถวายความอาลัยและอ่านบทกวีถวายอาลัย จากนั้น เป็นการกล่าวถวายอาลัยจากบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงานรัฐและเอกชนตามลำดับ โดยมีบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน ร่วมถวายอาลัย ๔๐ กว่าราย ในรูปแบบการอ่านร้อยกรองประเภทต่างๆ การขับร้องเพลงที่มีเนื้อร้องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนการแสดงดนตรี นอกจากนี้ ยังมีนักร้องระดับประเทศร่วมขับร้องเพลง ๓ ท่าน คือ โรม ศรีธรรมราช ชินกร ไกรลาศ และหนังเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 

การแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงและเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ และสื่อสารมวลชนอื่นๆ ร่วมถ่ายทำรายการการแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่ง

Facebook Comments Box