ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน  เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ  ครั้งที่  ๑๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ  แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดตรัง  เพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมและสืบทอดมาช้านาน  และส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ  โดยมีค่าลงทะเบียน (ทั้งครูและนักเรียน)  คนละ  ๕๐๐  บาท  ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้  ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลับไปยัง  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  อาคารพลศึกษา  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐  ภายในวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๐  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณสายฝน  จิตนุพงศ์ 081-970-0773

ดาวน์โหลด ==> รายละเอียดโครงการและแบบตอบรับ

Facebook Comments Box