Home / ข่าวเด่น / อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัด “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัด “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศาสนสถานในอำเภอท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ พร้อมเปิดใจเรียนรู้บนความแตกต่างของศาสนา แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาและคณะทำงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ บรรยายเรื่อง “จุดรวม 4 ศาสนา”

โดยกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ฐานการเรียนรู้ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวมุสลิม” ณ มัสยิดบ้านกลาง ต.โพธ์ทอง อ.ท่าศาลา 2) ฐานการเรียนรู้ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวพุทธ” ณ วัดแส็งแร็ง ต.โพธ์ทอง อ.ท่าศาลา 3) ฐานการเรียนรู้ “รู้จักกัน รู้จักตน” และ “จิตอาสาพัฒนาวัดแส็งแร็ง” 4) ฐานการเรียนรู้ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวคริสต์” ณ คริสตจักรพระคุณพระเจ้า ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About parinya sriharat

Check Also

รก.ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของนครศรีธรรมราช นอกจากการศึกษาด้านประวัติศาสตร์แล้วท่านยังให้ความสำคัญและเสนอแนะแนวทางในการหยิบยกประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือหล่อหลอมให้นักศึกษา บุคลากร …