อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสระประดิษฐ์ วัดบนถนน และวัดแส็งแร็ง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ช่วยชู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ทอง และนายสมชาย มีทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นตัวแทนถวายผ้าอาบน้ำฝนและสังฆฑาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืนสานประเพณีและส่งเสริมพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ

Facebook Comments Box