Home / ข่าวเด่น / อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสระประดิษฐ์ วัดบนถนน และวัดแส็งแร็ง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ช่วยชู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ทอง และนายสมชาย มีทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นตัวแทนถวายผ้าอาบน้ำฝนและสังฆฑาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืนสานประเพณีและส่งเสริมพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ

Facebook Comments

About parinya sriharat

Check Also

รก.ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของนครศรีธรรมราช นอกจากการศึกษาด้านประวัติศาสตร์แล้วท่านยังให้ความสำคัญและเสนอแนะแนวทางในการหยิบยกประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือหล่อหลอมให้นักศึกษา บุคลากร …