อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย”  ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีค่าลงทะเบียน  คนละ  ๕๐๐  บาท  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และไม่ถือเป็นวันลา  เมื่อได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว 

ผู้สนใจกรุณาส่งไปสมัครไปได้ที่ 
คุณสายฝน จิตนุพงศ์ 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๒๒๒  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐ 
E-mail : ่jsaifon@gmail.com 
ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
ลงทะเบียนออนไลน์

Facebook Comments Box