เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะทำงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การประสานงานของ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานธนาคารออมสิน ภาค 17 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษาประจำกลุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนกลุ่มชุมชนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีสุขภาพทางการเงินที่เข้มแข็งด้วยกระบวนการพึ่งพาตนเองจากวินัยด้านการออม การสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย การเลือกใช้บริการทางการเงินที่มีความเหมาะสมกับตนเอง ภัยทางการเงิน ตลอดจนลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) อีกด้วย

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชุมชนและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการและพัฒนาการประกอบการของชุมชน ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กลุ่มชุมชน

ประมวลภาพ

 

Facebook Comments Box