Home / ข่าวเด่น / คณะทำงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมทางการเงิน (Financial Literacy) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะทำงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมทางการเงิน (Financial Literacy) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะทำงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การประสานงานของ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานธนาคารออมสิน ภาค 17 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษาประจำกลุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนกลุ่มชุมชนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีสุขภาพทางการเงินที่เข้มแข็งด้วยกระบวนการพึ่งพาตนเองจากวินัยด้านการออม การสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย การเลือกใช้บริการทางการเงินที่มีความเหมาะสมกับตนเอง ภัยทางการเงิน ตลอดจนลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) อีกด้วย

          โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชุมชนและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการและพัฒนาการประกอบการของชุมชน ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กลุ่มชุมชน

ประมวลภาพ

 

Facebook Comments

About parinya sriharat

Check Also

รก.ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของนครศรีธรรมราช นอกจากการศึกษาด้านประวัติศาสตร์แล้วท่านยังให้ความสำคัญและเสนอแนะแนวทางในการหยิบยกประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือหล่อหลอมให้นักศึกษา บุคลากร …