ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีผ่านกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่ง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาส่งคณะนักกลอนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๐ คณะ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔๑ คณะ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๘ คณะ และระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๗ คณะ ปรากฏผลการแข่งขันดังนี้
 

๑.ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  (คณะที่ ๑)  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กหญิงรมิดา  พูลสุข
    ๒. เด็กหญิงกุสุมา  เชี่ยวชลาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลา (คณะที่ ๑)  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กชายณัฐวรรธน์  แซ่ปัก
    ๒. เด็กหญิงณิชา  มหารัตน์ไพบูลย์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดกะเปียด (คณะที่ ๑)  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กหญิงไปรยา  ศรีไสว
    ๒. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ลิ่ม
รางวัลชมเชย อันดับ ๑  ได้แก่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กชายกมลนิตย์  ต่างสี
    ๒. เด็กชายโปษัณ  เศวตไพบูลย์กิจ
รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (คณะที่ ๒)  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กหญิงพลอยตการ  กึ่งแก้ว
    ๒. เด็กหญิงชมพูนุช  สการันต์
     

         ๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. นางสาวอัญสชิสา  คงสุข
    ๒. เด็กหญิงวันมีสุข เปาะทองคำ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กหญิงฐิตาภา สุขอนันต์
    ๒. เด็กชายโชติพัฒน์  หอมเกตุ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (คณะที่ ๑)  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กหญิงธันยพร  กมลเจริญ
    ๒. เด็กหญิงพิชามญช์  มาลีรักษ์
รางวัลชมเชย อันดับ ๑  ได้แก่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม (คณะที่ ๑)  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กหญิงชลิตวรรณ  ภูมิแก้ว
    ๒. เด็กหญิงจิฑามาส  อำลอย
รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ (คณะที่ ๒)  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
    ๑. เด็กหญิงกมลชนก  สานุกูล
    ๒. เด็กหญิงวรรณพร  จันทร์ศรีบุตร
     

       ๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร (คณะที่ ๑)  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
    ๑. นางสาวสุดารัตน์  เดชเครือ
    ๒. นางสาวกมลมาศ กลิ่นนุ่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๑)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. นางสาวศศินา  มะลิเผือก
    ๒. นายสิทธิศักดิ์  อานับ  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง (คณะที่ ๑)  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    ๑. นายธนภัทร  คงทน
    ๒. นางสาวจันทภา  ขวัญเมือง
รางวัลชมเชย อันดับ ๑  ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๒)  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. นางสาวศุภพิชญ์  เกื้อสกุล
    ๒. นางสาวชลกนก  จันทวี
รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (๑)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. นางสาวรัญชนก  จันทร์จำปา
    ๒. นางสาวมนัสนันท์  แพทย์ประเสริฐ
     

            ๔.ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
    ๑. นางสาวกานดามณี  รัตนพล
    ๒. นางสาวธันย์ชนก  รอดจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
    ๑. นางสาวรุ่งฟ้า  มีพัฒน์
    ๒. นางสาวจิรภิญญา มหาสวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
    ๑. นายอุดมทรัพย์  นีละสุนทร
    ๒. นายณรงค์ชัย  แสงอัคคี 
รางวัลชมเชย อันดับ ๑  ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะที่ ๒)  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
    ๑. นายวัทนพร บุญชู
    ๒. นางสาวสุพรรษา  สว่างใจ
รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. นางสาวญาณกร  คนซื่อ
    ๒. นางสาวอัญกรณ์  สูญกรรมรัตน์
     

                

Facebook Comments Box