มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ เช่น สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคใต้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ที่มีความหลากหลาย สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนำจัดนิทรรศการในงาน “วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ๒๕๖๐” (Walailak Expo 2017) หลังจากนั้น จะนำภาพมาประดับตกแต่งภายในอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันจะนำมาสู่การสร้างสุนทรียภาพและการสร้างบรรยากาศในอาคารเรียนด้วยงานศิลป์ 

ระดับการประกวด
ระดับนักเรียน นักศึกษา
หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
๑) ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเองไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง ประกวดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
๒) ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้ใช้สีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีอะคริลิก โดยสามารถแต่งเติมเทคนิคประกอบการวาดภาพได้ตามความคิดสร้างสรรค์ ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ ไม่เกินท่านละ ๓ ชิ้น โดยกำหนดให้มีขนาดภาพไม่ต่ำกว่า ขนาด ๘๐ x ๖๐ เซนติเมตร และขนาดไม่เกิน ๑๒๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
๓) ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) ชื่อผลงาน เทคนิคสี แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและรายละเอียดอื่นๆ ด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์อย่างละเอียดและชัดเจนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
๔) สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา 
๕) ผลงานที่ส่งต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเหมาะสมที่จะติดตั้ง หากเป็นงานที่ต้องมีการติดตั้งพิเศษ ผู้ส่งจะต้องมาดูแลการติดตั้งด้วยตนเอง
หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะระวังรักษาผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้น ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย และการชำรุดเสียหายจากการจัดส่งก่อนถึงการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ

เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด
๑) กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒) เจ้าของผลงานจะต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งมาที่คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ มือถือ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖ Email: cultural.wu@gmail.com

การพิจารณาตัดสินผลงาน
๑) เนื้อหา พิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวดความสอด คล้องของเนื้อหา รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการนำเสนอ
๒) รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ ความกลมกลืน วิธีการนำเสนอ เทคนิคที่ใช้ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
๓) ความคิด อารมณ์และความรู้สึก พิจารณาจากอารมณ์และความรู้สึกร่วมที่ได้รับเมื่อได้ชมผลงาน

หมายเหตุ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้    

รางวัลการประกวด
๑) รางวัลชนะเลิศ                            เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท       พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑        เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท        พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒        เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท        พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
๔) รางวัลชมเชย จำนวน ๗ รางวัล       เงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท        พร้อมเกียรติบัตร

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผลงาน
๑) เจ้าของผลงานจะต้องยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นเป็นกรรมสิทธ์ของมหาวิทยาลัย       วลัยลักษณ์ โดยไม่คิดมูลค่าหรือราคา หรือค่าสิทธิใดๆ
๒) เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้าของผลงานที่เจ้าของผลงานนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

พิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล 
    พิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้” ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม -๑ เมษายน ๒๕๖๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ 081-957-5906

ดาวน์โหลด ==> ใบสมัคร

Facebook Comments Box