อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมกับสำนักกวีน้อยเมืองนคร  จัดคัดเลือกรางวัลเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะการเขียนร้อยกรองจากค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์  รุ่นที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑ – ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒  และส่งผลงานการเขียนร้อยกรองหลังจากฝึกอบรมครบทั้ง  ๕  ผลงาน (ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒)  และจัดการแข่งขันรอบตัดสินเมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  ณ  หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปรากฎผลการคัดเลือกดังนี้

รางวัลชนะเลิศ   ได้รับโล่รางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เกียรติบัตร และเงินรางวัล  ๔,๐๐๐ บาท  ได้แก่  นางสาวสุดารัตน์  เดชเครือ  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑  ได้รับโล่รางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เกียรติบัตร และเงินรางวัล  ๓,๐๐๐ บาท  ได้แก่  นางสาวกมลมาศ  กลิ่นนุ่น  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒  ได้รับโล่รางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เกียรติบัตร และเงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท  ได้แก่  นางสาวฐิติวรดา  หนูนุ่มนวล  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  จังหวัดพัทลุง
รางวัลชมเชย  อันดับ  ๑ ได้รับโล่รางวัลจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  เกียรติบัตร และเงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท  ได้แก่  นางสาวนัชชา  โต๊ะสะเด็น  โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย  อันดับ  ๒ ได้รับโล่รางวัลจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  เกียรติบัตร และเงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท  ได้แก่  นางสาวนิตยา  ปิ่นกาศ  โรงเรียนครนพิทยาคม  จังหวัดชุมพร

Facebook Comments Box