เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ” รุ่นที่ ๑๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่งเรียนรู้โบราณคดี จังหวัดพังงา โดยมีเยาวชนและคณะคณะครูอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน ๑๔๙ คน ซึ่งมาจากต่างพื้นที่ ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง สตูล ภูเก็ต ปัตตานี พัทลุง พังงา กระบี่ ระนอง ชุมพร และกรุงเทพ โดยในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับชาวค่าย 

ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน เยาวชนทั้ง ๑๔๙ คน ได้เรียนรู้ผ่าน ๕ ฐานการเรียนรู้ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพและพรรณไม้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฏร์ธานี” โดยวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติเขาสก ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง“เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพังงา…ชมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสผ่านแหล่งโบราณสถานเมืองเก่าตะโกล่าในอดีต” โดยวิทยากร คุณเพ็ญศรี จิตร์ประสานต์ ประธานชุมชนตลาดใหญ่ เมืองเก่า จ.พังงา และสมาชิกชุมชนตลาดใหญ่ ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง “ภูมิปัญญาการทำหมวกจากใบร่มข้าว” โดยวิทยากร คุณบุญสม มีเกิด ประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านปากพู่ อ.กะปง จ.พังงา และสมาชิก ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง “ตามรอยแหล่งโบราณสถานที่พระนารายณ์”อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดย นักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต และฐานการเรียนรู้ที่ ๕ “บทบาทของเยาวชนกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และทรัพยากรธรรมชาติ” โดยคุณขุนดี หลำสุบ 

นอกจากนี้ เยาวชนยังได้ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และสานความสัมพันธ์ ซึ่งตลอด ๓ วัน เยาวชน ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัว และสร้างมิตรภาพต่างวัยให้เกิดขึ้นได้อย่างสวยงาม 

 

 

Facebook Comments Box