ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนคร” 

 1. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
  รางวัลชนะเลิศ                              เด็กหญิงหทัยชนม์ บุญรัตนัง 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1          นางสาวกชกร ศรีคง
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2          เด็กหญิงรังสินี รักบัวทอง
 1. ระดับอุดมศึกษาและประชาชน
  รางวัลชนะเลิศ                              นางสาวชุติมา หนูเกื้อ
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1          นายวันพระ สืบสกุลจินดา
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2          นางจริยา จันทร์บุญ

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้ารับรางวัลในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศาลา 100 ปี ณ  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เวลา 12.30 น.        รายงานตัว
          เวลา 13.00 น.        เริ่มพิธีมอบรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ  โทร 0973459059

Facebook Comments Box