อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ และสร้างสำนึกรักการเขียนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน

เมื่อวันที่  ๑ – ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑  ณ  อุทยานพฤกษศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ และสร้างสำนึกรักการเขียนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ส่งเสริมให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม และขีดความสามารถในด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการแก่สังคม   เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพด้านภาษาและวรรณกรรมในด้านการเขียนออกไปรับใช้สังคมให้มีความเข้มแข็งและเกิดคุณค่าสืบไป

ค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมใจ  สมคิด นักเขียนรางวัลพระราชทาน “แว่นแก้ว”  พร้อมด้วยอาจารย์บุญเสริม  แก้วพรหม,  อาจารย์เจริญศรี  บุญสว่าง,  อาจารย์นิภา  นวลขาว และคุณจิรกานต์  แก้วพรหม  สำนักกวีน้อยเมืองนคร ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเขียนร้อยกรอง  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง โรงเรียนครนพิทยาคม  จังหวัดชุมพร  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง โดยในการจัดค่ายครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมการเขียนร้อยกรองอย่างเข้มข้นโดยมีการเก็บคะแนนจากผลงานการเขียนกลอนในระหว่างเข้าค่าย  จำนวน  ๓  ผลงาน  และหลังจากนั้นจะส่งผลงานการเขียนกลอนอีกจำนวน ๕ ผลงาน ในวันที่ ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕ และ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  และจะมีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ  หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  ต่อไป

Facebook Comments Box