ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครฯ” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ คือ

  1. ระดับเยาวชน (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  2. ระดับอุดมศึกษาและประชาชน

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล  2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

โดยส่งผลงานไปยังสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางหลังเก่า หรือ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ  ๐๙๗-๓๔๕๙๐๕๙,  ๐๗๕-๖๗๒๕๑๐

Facebook Comments Box