15577846_1526245280725042_758466169_n

             ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  นำความโศกเศร้าอาลัยยิ่งมาสู่พสกนิกรชาวไทยอย่างสุดบรรยาย  อีกทั้งชาวต่างประเทศก็มีความโศกเศร้าอาลัยยิ่งด้วยเช่นกัน   ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อชาวไทยดังที่ประจักษ์แก่ชาวโลก ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จทรงเยี่ยมเยือนพสกนิกรมากถึง ๑๗ ครั้ง เกิดโครงการอันเนื่องพระราชดำริในการพัฒนาและสร้างคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงกำหนดจัดกิจกรรม “…อ่านร้อยกรองร้องเพลงถวายพ่อ…” ขึ้น  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสดุดีและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  
             ในการนี้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ในวันพุธที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา  16.00 น. ณ  สนามหน้าเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกัน 

ดาวน์โหลด ==> รายละเอียดการจัดกิจกรรม

Facebook Comments Box