ทุนสนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ดำเนินภารกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจ 1 ใน 4 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของศิลปะและวัฒนธรรมวัฒนธรรม โดยในแต่ละปีจะมีการเสนอแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและงบประมาณในแต่ละโครงการ

โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้มีการกำหนดแผนงานที่สำคัญออกเป็น 3 หมวดกิจกรรม คือ 1) ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 2) อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 3) ส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิต และมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเพื่อส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง