อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาต่อยอด และสร้างความร่วมมือจากชุมชน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีภาระกิจสำคัญที่ 4 ประการคือ 1) การผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2)การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ และ 4)การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับภาระกิจที่ 4 ผนวกกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 มีการกำหนดแนวคิดในการจัดตั้งว่า “เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัยจึงตั้งอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขึ้นมาเพื่อดำเนินงานในด้านนี้ มีเป้าหมายหลักที่สำคัญคือ การอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ (Support of arts and heritage) การศึกษาและวิจัยงานด้านศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น (Arts and heritage contribution) และการรวบรวมผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย พัฒนาโบราณสถานตุมปังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในหลากหลายมิติ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ เส้นทางท่องเที่ยงธรรมชาติ พรรณไม้ และระบบนิเวศท์วิทยาในเขตโบราณสถานตุมปัง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Public access to buildings) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคคลากร และประชาชนทั่วไป (Public access to libraries) สามารถใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ โดยไม่มีค่าบริการ สามารถยืมคืนหนังสือที่อยู่ภายในศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา รวมถึงห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย (Public access to libraries) พร้อมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย (Public access to green spaces) ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ให้บริการโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ในปี 2565 มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัย (Public access to museums) เพื่อรักษาอัตลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลายเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน