อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาต่อยอด และสร้างความร่วมมือจากชุมชน

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเป้าหมายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ โดยเมืองมหาวิทยาลัย จะเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มีที่พักอาศัยที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม มีความสะดวก ปลอดภัย ร่มเย็น เป็นสุข สามารถใช้ศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจได้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยของประชากรมหาวิทยาลัย ชุมชน และบุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกายปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ตลอดจนเป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนของมหาวิทยาลัยและชุมชนมีไมตรีเอื้ออาทรต่อกัน