งานวิจัยที่เน้นการสร้างนวัตกรรม พัฒนาชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างมั่งคง
และปลอดภัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกการขับเคลื่อนภายใต้ แผนยุทธศาสตร์20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มุ่งเน้น “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนําของประเทศ” ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มหาวิทยาลัยชั้นนําหรือแนวหน้า (World Class University) ผ่านกลไกศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักวิชา วิทยาลัย สถาบันวิจัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนงานวิจัยที่การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเมืองอย่างยั่งยืน โดยเน้นงานวิจัยที่ตอบสนองความปลอดภัยในชุมชนที่ยั่งยืน เช่น องค์ความรู้หรือหรือนวัตกรรมทีส่งผลต่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ (Sustainable cities and human settlements) งานวิจัยที่มุ่งเน้นตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งชาติ (National Sustainable Development Strategies (NSDS) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster risk reduction) และการขนส่งที่ยั่งยืน (Sustainable transport)

ผลงานวิจัยที่เน้นการสร้างนวัตกรรม พัฒนาชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างมั่งคง และปลอดภัย

ประเด็น

>> Bio-Based Resources
>> Disaster risk reduction
>> Innovation
>> Politics
>>Social
>> Sustainability Agriculture
>> Sustainability Economy
>> Sustainability Education
>> Sustainability Environmental
>> Sustainability Health
>> Sustainability occupation
>> Sustainability Religion
>> Sustainability Tourism  

download Full Research on sustainable cities and communities