Home / admin

admin

ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงร้องเด็กภาคใต้ (เพลงกล่อมเด็ก) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  การประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ (เพลงกล่อมเด็ก) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๒ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จัดการประกวดในวันที่ ๔ ตุลุาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. และระดับประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป จัดการประกวดในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เวทีประกวดสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเงินรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท …

Read More »

ขอเชิญประกวดเขียนเรียงความ การประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกบทหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ การประกวดเขียนเรียงความเรื่อง "ประเพณีและงานเดือนสิบนครศรีธรรมราช" เขียนด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษเอ ๔ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยมีเงินรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๓,๕๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๒,๕๐๐ บาท รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล    จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ส่งเรียงความเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสิ้นสุดในวันที่ ๒๘ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าศาลาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วลัยลักษณ์บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”

เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา และองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วลัยลักษณ์บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายสกล จันทรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายไตรรัตน ไชยรัตน์ กล่าวต้อนรับในฐานะนายอำเภอท่าศาลา และ รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมสีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนกล่าวต้อนรับในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมชมการออกร้านและนิทรรศการแสดงการสาธิตภูมิปัญญาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา ที่ได้คัดเลือกและร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ในฐานะประธานดำเนินงานโครงการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วลัยลักษณ์บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”ว่า โดยพระราชานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน" ครั้งที่ 3 “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” The 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft” สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน พัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่สาธารณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมสีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดงาน วันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๖๑ อนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทย

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) จัดงาน วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทย พร้อมเชิญศิลปินนักร้อง ร่วมเวทีเสวนา และมอบโล่เชิดชูเกียรติปราชญ์ไทยภาคใต้ จำนวน ๒ คน  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ ส่งเสริมภาษาไทย โดยได้เชิญ คุณรัชนก ศรีโลพันธุ์ (ศิลปินเพลงลูกทุ่ง) คุณไข่ มาลีฮวนน่า (ศิลปินนักร้อง) และคุณกิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์ (ผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงฟ้าร้องไห้) ร่วมเวทีเสวนา  ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานท่ามกลางครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดสัมมนาวิชาการ “ติดตามตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง”

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนโบราณ มีร่องรอยวัฒนธรรมพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกายประดิษฐานตั้งแต่เริ่มแรก ดังที่พบหลักฐานแหล่งโบราณคดีตุมปัง ครั้นเมื่อพุทธศาสนาเจริญขึ้น พราหมณ์เสื่อมลงที่ตั้งเทวสถานเดิมก็มีพระในพุทธศาสนาเข้าไปตั้งวัด เทวสถานตุมปังจึงกลายเป็นวัดตุมปังโดยปริยาย การค้นพบร่องรอยโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในบริเวณมหาวิทยาลัย ทั้งร่องรอยเจดีย์ในบริเวณบ้านพักบุคลากร ที่วัดจันออก วัดจันตก ตลอดจนวัดแสงแรงคือร่องรอยและหลักฐานแห่งความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา แม้ส่วนใหญ่จะถูกทิ้งร้างไปนานแล้ว แต่ล้วนคือหลักฐานทางโบราณคดีที่สะท้อนอดีตความเป็นศูนย์กลางทางจิตใจและการใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของคนในชุมชนละแวกนั้นที่ได้ก่อตัวมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งร่องรอยความเก่าแก่ดังกล่าวล้วนมีเสน่ห์อย่างยิ่ง และเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และอาจรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมีแผนพัฒนาโบราณสถานต่าง ๆ ดังกล่าวขึ้นเป็น "อุทยานโบราณคดี" ซึ่งจะต้องประสานความร่วมมือกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร และนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ และกระบวนการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยให้ปรากฎสู่สังคมวงกว้าง จึงกำหนดจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ติดตามตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง” ขึ้น ในวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้เกิดการสร้างฐานความรู้ทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโบราณสถานตุมปังที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  การจัดส้มมนาวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีร่วมเป็นวิทยากร และนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการอธิบายและศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถานตุมปัง โดยได้รับความกรุณาจาก นายสด แดงเอียด อดีตอธิบดีกรมการศาสนา ได้ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำโดย …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน

ม.วลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัด โครงการสัมมนาวิชาการ “กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน” เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับผลงานวรรณกรรมภาคใต้และนำผลงานความรู้จากปราชญ์ด้านวรรณกรรมไปถ่ายทอดแก่คนรุ่นใหม่ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกว่า 150 คน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์  รองศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ความสำคัญของวรรณกรรมที่กวีและนักเขียนภาคใต้ได้สร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล้วนมีเอกลักษณ์และความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะของผู้คน หรือการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ วรรณกรรมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์พลังให้สังคมมีสมรรถนะ ศักยภาพ เจตคติ ตลอดจนค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรม ตามที่สังคมพึงประสงค์ มีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการที่โดดเด่น เช่น เป็นคนชอบสงสัย ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ รักพวกพ้อง มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ ยอมรับและปรับเปลี่ยนความคิด …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๑

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๕๓๐๑ อาคารเรียนรวม ๕ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย และน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของนักคิด นักเขียนชาวไทย ที่ยึดเอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมที่มีคุณค่าแก่สังคมไทย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้คนไทยอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ไทยภาคใต้ และเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  สำหรับกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๖๑ ประกอบด้วย การจัดเสวนาหัวข้อ “เพลงไทยกับในหลวง รัชกาลที่ ๙” โดยคุณคฑาวุธ ทองไทย (ไข่ มาลีฮวนน่า) คุณกิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์ ผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลง "ฟ้าร้องไห้" และคุณรัชนก  ศรีโลพันธ์ุ ศิลปินเพลงลูกทุ่ง …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ติดตามตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง”

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนโบราณ ดังที่พบหลักฐานแหล่งโบราณคดีตุมปัง และการค้นพบร่องรอยโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในบริเวณมหาวิทยาลัย ทั้งร่องรอยเจดีย์ในบริเวณบ้านพักบุคลากร ที่วัดจันออก วัดจันตก ตลอดจนวัดแสงแรงคือร่องรอยและหลักฐานแห่งความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา   แม้ส่วนใหญ่จะถูกทิ้งร้างไปนานแล้ว แต่ล้วนคือหลักฐานทางโบราณคดีที่สะท้อนอดีตความเป็นศูนย์กลางทางจิตใจและการใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของคนในชุมชนละแวกนั้นที่ได้ก่อตัวมาตั้งแต่สมัยโบราณ  ซึ่งร่องรอยความเก่าแก่ดังกล่าวล้วนมีเสน่ห์อย่างยิ่ง และเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และอาจรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วย    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมีแผนพัฒนาโบราณสถานต่าง ๆ ดังกล่าวขึ้นเป็น "อุทยานโบราณคดี"   ซึ่งจะต้องประสานความร่วมมือกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักศิลปากรที่ 1๒ นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร และนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ และกระบวนการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยให้ปรากฎสู่สังคมวงกว้าง จึงกำหนดจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ติดตามตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง” ขึ้น  ในวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อให้เกิดการสร้างฐานความรู้ทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโบราณสถานตุมปังที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนออนไลน์   กำหนดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ติดตามตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง” วันที่ 2 – 3 สิงหาคม …

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรอบรมและฝึกรำมโนห์รา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณในส่วนของการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมด้านศิลปะการรำมโนห์รา จากมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดจัดอบรมและฝึกรำมโนห์ราเป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๘-๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  การอบรมและฝึกรำด้วยวิทยากรชั้นครูและมโนห์ราอาชีพ คือ มโนห์รา ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ มโนห์ราเกษร นครศิลป์ (มโนห์ราถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแรกของประเทศไทย) มโนห์ราอาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน และมโนห์ราเพ็ญศรี หมื่พันธุ์ชู  ทั้งนี้รับสมัครนักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจสืบทอดศิลปะการรำมโนห์ราของบรรพชนไทยใต้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่มีค่าลงทะเบียน สมัครรด่วน รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเพ็ญนภา  วัยเวก อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐  โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร …

Read More »