ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ลิ้นชัก 1ชุดมโนราห์1ชุด
ลิ้นชัก 2