Home / admin (page 10)

admin

ขอเชิญร่วมงานการสัมมนาวิชาการนาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียนประจำปี ๒๕๕๙ “นาฏยคีตาอาเซียน : การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์” International Conference 2016 Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Music and Performing Arts : Change, Adaptation, and Creativity” September 1, 2016

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาภาษา …

Read More »

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Binder1 สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัย …

Read More »

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในการสัมมนาวิชาการนาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียนประจำปี 2559

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาภาษา …

Read More »

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ สักการะทวดตุมปัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิกา …

Read More »

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕

มื่อวันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่๑๔

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จั …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย ปลูกฝังมรดกวัฒนธรรมให้เยาวชน

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ อาศรมวัฒนธรรมวลัยล …

Read More »