Home / บทความวิชาการ / ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน”

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์ ASEAN Fabrics Changes, Adaptation, and Creativity ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ปาฐกถาพิเศษ “ภูษาอาเซียน” การจัดเสวนาประเด็น “ภูษาอาเซียน” การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentations) รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการและการเดินแฟชั่นโชว์ ผ้าอาเซียน

สำหรับผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส่งบทความเข้าร่วมได้ที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปหัตถกรรมอาเซียนในมิติดังนี้
1. ภูมิปัญญาผ้าอาเซียนกับวิถีและวัฒนธรรม
2. ผ้าอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว 
3. ผ้าอาเซียนสู่การสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. ผ้าอาเซียนกับวัฒนธรรมร่วมสมัย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7567-2508 / 080 145 1064 e-mail: cultural.wu@gmail.com
สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th

Facebook Comments

About parinya sriharat

Check Also

“โอตาว” อาหารในประเพณีกินเจกับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดตรัง

Facebook Comments