ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕

ประเภทลูกทุ่งชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อายุ 16-19 ปี กำหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ  ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม  2561
รายงานตัวเวลา 13.30-14.30 น.
ณ เวทีกลาง WALAILAK DAY อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นายกัมปนาท พรพล พังงา
นายอภิสิทธิ์ ด้วงทองกุล สุราษฎร์ธานี
นายทวีวัฒน์ คงทอง ชุมพร
นายนวดิษย์ ทองนอก นครศรีธรรมราช
นายธัชนนท์ ศักพันธ์ สงขลา
นายพณรัชต์ กองทอง ระนอง
นายจักรพรรดิ์ หนูแก้ว นครศรีธรรมราช
นายอนุรักษ์ ทองประเสริฐ สุราษฎร์ธานี
นายอธิวัฒน์ ช้างน้อย สุราษฎร์ธานี
นายธนวัฒน์ ไทรแก้ว นครศรีธรรมราช

 

ประเภทลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อายุ 16-19 ปี กำหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ  ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม  2561
รายงานตัวเวลา 13.30-14.30 น.
ณ เวทีกลาง WALAILAK DAY อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นางสาวศุภรดา พลายด้วง นครศรีธรรมราช
นางสาวปุ๋ย สมสิน ระนอง
นางสาวกุลนิษฐ์ บุญสุข จันทบุรี
นางสาวพิมพ์พลอย สุขลิ้ม กรุงเทพ
นางสาวภัทรลดา กิจผดุง นครศรีธรรมราช
นางสาวโกมลดา สมีรักษ์ ราชบุรี
นางสาวนลิณี จันทร์ทอง พังงา
นางสาวกาญจนา มาศเมฆ นครศรีธรรมราช
นางสาวพิราภรณ์ เกิดหนองสังข์ ชลบุรี
นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า นครปฐม
นางสาวชญานิษฐ แก้วแหวน จันทบุรี
นางสาวพรสวรรค์ ขาวอรุณ นครศรีธรรมราช
นางสาวบุณยวีร์ สุทธิ นครศรีธรรมราช
นางสาวประภาศิริ ปุ้ยทอง นครศรีธรรมราช
นางสาวฐิติพร ขุนพิบูรณ์ นครศรีธรรมราช
นางสาวตูแวกูมารีนี โต๊ะโซ๊ะ ปัตตานี
นางสาวจิดาภา รัญเวศ ชุมพร
นางสาวสุรางคนา จันทะคัด กรุงเทพ
นางสาวณัฐกาญจน์ ภูริภักดีสนอง สงขลา
นางสาวตรีรดา สิงห์คาร สุราษฎร์ธานี
นางสาวพิทยารัตน์ เสนสอน สมุทรปราการ

 

ประเภทลูกทุ่งชาย ประชาชนทั่วไป  อายุ 20 ปี ขึ้นไป
กำหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ  ในวันพุธรที่ 28 มีนาคม  2561
รายงานตัวเวลา 13.30-14.30 น.
ณ เวทีกลาง WALAILAK DAY อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นายพุฒธิวัฒน์ สะท้านธรนิล กรุงเทพ
นายพงศกร วรรณทอง นครศรีธรรมราช
นายธีรยุทธ สุธาโพชน์ นครศรีธรรมราช
นายทศพล พาพิมพ์ กรุงเทพ
นายศิริ สุวรรณโณ สงขลา
นายพงษ์ณภัทร แก้วปัญญา อุดรธานี
นายอเนกพงค์ อักษรไทย นครศรีธรรมราช
นายเสฏฐวุฒิ เทพแก้ว นครศรีธรรมราช
นายภัทรวิชช์ ปลื้มใจ ชุมพร
นายสมรักษ์ เจริญรักษ์ นครศรีธรรมราช
นายธีรพงศ์ นนทา นครศรีธรรมราช
นายพีรพล อ้นอิ่ม สมุทรปราการ
นายทรงชัย บุตรงาม นนทบุรี
นายอภิวัฒน์ ฉิมพลี สงขลา
นายเกียรตินนท์ ทองรอด นครศรีธรรมราช
นายโกเมศ พรหมเมศร์  สุราษฎร์ธานี
นายรัชตะ ลำเจียก พังงา
นายสุวัฑฒิพงศ์ พรหมจันทร์ นครศรีธรรมราช

   

ประเภทลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป  อายุ 20 ปี ขึ้นไป
กำหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ  ในวันพุธรที่ 28 มีนาคม  2561
รายงานตัวเวลา 13.30-14.30 น.
ณ เวทีกลาง WALAILAK DAY อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นางสาวกฤติญา รุจิภัทรเจริญ นนทบุรี
นางสาวนุชนาฏ ธรรมโสภณ นครศรีธรรมราช
นางสาวลัดดาวรรณ น้อยหนู นครศรีธรรมราช
นางสาวนัชชา วิชัยดิษฐ สุราษฏร์ธานี
นางสาวชนม์นิภา สีทน นครศรีธรรมราช
นางสาวนันทัชพร ฤทธิรุตม์ นครศรีธรรมราช
นางสาวชนัญชิดา ชำนาญเนตร นครศรีธรรมราช
นางสาวชลธิชา ปานแก้ว นครศรีธรรมราช
นางสาวพรรณธิภา จุลทิพย์ นครศรีธรรมราช
นางสาวกนกวรรณ สุรพันธ์ นครศรีธรรมราช
นางสาวพัณณิตา ใจกระจ่าง นครศรีธรรมราช

     

Facebook Comments Box