Home / บทความวิชาการ / ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒

ขอเชิญชวน นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม Foods In ASEAN : Wisdom and Cultural Connectivity ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ สำหรับผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ส่งบทความเข้าร่วมได้ ในกรอบเนื้อหาอาหารกับความสัมพันธ์ในอาเซียน อาหารในมิติภูมิปัญญา ประเพณี และความเชื่อ และอาหารกับสุขภาวะ 

เปิดรับ บทคัดย่อ (Abstract) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘/ ๐๘๐ ๑๔๕ ๑๐๖๔ e-mail: cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments

About admin

Check Also

“โอตาว” อาหารในประเพณีกินเจกับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดตรัง

Facebook Comments